Markus Jonsson svarar på mina frågor: Var står AfS i Sveriges ödesfråga – invandringen

Idag ger Markus Jonsson, ledamot i Afs partistyrelse, besked om var Alternativ för Sverige står i Sveriges ödesfråga, invandringspolitiken

Jag har tidigare frågat Johan Forssell (m) och Paula Bieler (sd) samt Mons Krabbe (med) hur deras respektive partier ser på ödesfrågan.

Frågor och svar med Markus Jonsson, AfS:

Fråga 1: Asyltaket, hur många tycker ni Sverige kan ta in fortsättningsvis, eller ska vi ha nollgräns?

Alternativ för Sverige vill omedelbart se ett totalt asylstopp. Sverige ska enbart pröva asylansökningar i det fall Sverige är första säkra land dvs. om den asylsökande kommer från något av våra grannländer. Sverige har ingen förpliktelse att ta emot invandrare från andra världsdelar. Det är viktigt att påpeka att Alternativ för Sverige inte tror att dagens invandringsrelaterade problemen beror på kapacitetsbrister i mottagningssystemet eller för att integrationen slagit fel på något sätt.

Dagens problem är en naturlig följd av den politik som har förts de senaste decennierna. Det finns inga harmoniska mångkulturella och mångetniska samhällen. Tvärtom visar historien att även små skillnader mellan grupper kan leda till oerhörda konflikter. Därför vill Alternativ för Sverige inte återuppta asylinvandringen/anhöriginvandringen vid ett senare skede, ens när dagens akuta problem är lösta.

Fråga 2: Anhöriginvandringen, ska de som fått PUT ha fullständigt försörjningsansvar? Måste de ha ett arbete? 

Eftersom anhöriginvandring idag är det vanligaste sättet att invandra till Sverige är det ytterst viktigt att försvåra den möjligheten. Idag räcker det mycket riktigt med permanent uppehållstillstånd för att kunna fungera som anknytningsperson. Alternativ för Sverige tycker att den som vill hämta anhöriga till Sverige ska ha varit svensk medborgare i minst 18 år. Detta för att motverka att nyanlända invandrare med uppehållstillstånd bildar en helt ny familj med en person från hemlandet som sedan tillåts komma till Sverige. Självklart ska anknytningspersonen ha fullt försörjningsansvar.

Fråga 3: Hur ställer sig AfS till återvandring?

Alternativ för Sverige är Återvandringspartiet!

Förutom omedelbart asylstopp vill vi påbörja en aktiv och omfattande återvandring vars första mål är att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet. Vi vill även gå igenom samtliga uppehållstillstånd som beviljats sedan år 2000 och utvisa de som ljugit eller mutat sig till uppehållstillstånd, levt på bidrag en ansenlig del av sin vistelse, inte lärt sig svenska eller varit kriminella. Vi vill lägga ned Migrationsverket och istället bilda Återvandringsverket. Vi vill även uppmuntra invandrare med svenska medborgarskap att avsäga sig dessa och återvända till sina hemländer.

För den som avsäger sig sitt medborgarskap och förbinder sig att aldrig återvända kan olika former av ersättning utgå. Jag kan förstå de personer som blir provocerade av att invandrare ska få ännu mera pengar bara för att lämna landet, men här önskar jag att man kan se det längre perspektivet. Att förmå människor som inte vill eller kan anpassa sig till Sverige att lämna landet är den bästa framtidsinvestering vi kan göra. Då är en engångskostnad att föredra framför nuvarande situation.

Fråga 4: Vilka partier kan AfS tänka sig att samarbeta med för att få igenom sin politik? 

Alternativ för Sverige kan tänka sig att samarbeta med alla partier som vill vara med och lösa Sveriges problem.

Markus Jonsson, AfS, ger utförliga svar på partiets syn på ödesfrågan, invandringen
AfSMarkus

Eftersom Afs, eller Alternativ för Sverige som partiet heter, är ett nylanserat parti ville jag veta hur de ska klara av att nå Sveriges riksdag på så kort tid inför valet, således, bonusfrågan:

Fråga 5: Ni har precis startat upp, hur ska ni lyckas samla tillräckligt många väljare för att nå 4%-spärren på så kort tid?

Eftersom vi fortfarande har mycket goda kontakter inom både Sverigedemokraterna och borgerligheten vet vi att det finns en stor längtan efter ett nytt invandringskritiskt parti. I samband med vår lansering för en vecka sedan presenterade vi en opinionsundersökning från Sentio som bekräftar den bilden. Nästan 25 procent av alla väljare och två tredjedelar av SD:s väljare vill se vill se ett nytt invandringskritiskt parti i riksdagen. Stödet för ett parti som driver en skarpare invandringspolitik än dagens riksdagspartier är ännu större. Jag håller med om att tiden är kort, men också att tiden är rätt. Det är först nu, ett par månader innan valet, som många svenskar börjar tänka på politik igen. Vi kommer att bedriva en innovativ och provokativ valkampanj. Mer än så vill jag inte säga nu eftersom jag tycker att vi ska bedömas av våra handlingar och inte mina ord 🙂

 

För att summera Markus utförliga svar: AfS vill, som allt fler svenskar, ha ett omedelbart asylstopp. På punkten anhöriginvandring har man tuffa besked; det ska inte vara möjligt förrän personen har varit svensk medborgare i minst 18 år att ta anhöriga till Sverige, i princip ett stopp för anhöriginvandring. Vad gäller återvandring så tror jag förslagen kommer att tilltala många väljare, den ska vara omfattande, de som ljugit sig till UT ska utvisas och mer incitament i form av bidrag till de som frivilligt kan tänka sig att lämna landet. AfS, precis som MED, kan tänka sig att samarbeta med alla som vill vara med och lösa Sveriges problem, mycket bra tycker jag då Sverige inte behöver mer sandlåda.

Det ska bli intressant att följa politiken fram till valet, med två partier som vill nå riksdagen, MED och AfS, kommer någon av dem att lyckas? Vilken strategi kommer de att ta för att nå målet?

/MickeK