SCB: Fler upplever brottslighet och vandalisering i sitt bostadsområde

Ungefär 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem i det egna bostadsområdet med brottslighet, våld eller vandalisering. Det är en av de högsta andelarna i Europa.

Enligt undersökningen EU-SILC (EU:s undersökning om inkomst och levnadsförhållanden) är Sverige ett av de länder i Europa där störst andel av befolkningen upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. I undersökningen får enskilda personer frågor om de upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i området där de bor.

År 2017 angav 13 procent att de upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. Övriga nordiska länder är placerade bland de länder med lägst andel av befolkningen som upplever dessa problem i det egna bostadsområdet.

I Norge är det ungefär 4 procent som upplever problem med våld, brottslighet och vandalisering. Motsvarande andelar för Danmark och Finland är 8 respektive 6 procent.

Utvecklingen i Sverige under åren 2010–2017 avviker från hur det ser ut i andra europeiska länder. I alla länder utom Sverige, Luxemburg, Tyskland och Litauen minskar problemen med upplevd brottslighet, våld eller vandalisering. För hela EU visar utvecklingen en minskning 2010–2017 med ungefär tre procentenheter. I Sverige ökade andelen under samma period med mer än två procentenheter.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar också att fler i Sverige upplever otrygghet vid utevistelse på kvällen i det egna bostadsområdet jämfört med 2010, liksom att vissa brott mot enskild person har ökat.

Andel av befolkningen som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet åren 2010–2017
SCB1

Källa: Eurostat, EU-SILC

De upplevda problemen med brottslighet, våld och vandalisering är vanligare i storstäder jämfört med mindre städer och glesbygden i Europa.

Men i Sverige är skillnaderna mellan storstäder och glesbygd mindre än i EU, vilket beror på att en relativt stor andel av de som bor i glesbygden i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering. Detta i sin tur beror förstås på anvisningslagen från 2016 – där staten tvingar alla kommuner att ta emot ”nyanlända” – kort och gott – de invandrade problemen sprider sig över landet.

Andel av befolkningen år 2017 som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet, efter urbaniseringsgrad
SCB2

Källa: Eurostat, EU-SILC

Den negativa spiralen fortsätter, Sverige har blivit ett otryggare land och polisen står maktlös. Politiker har inga svar annat än samma gamla floskler om ”bättre integration”. Nu krävs krafttag och det är bråttom, tyvärr valde folket fel igen i valet 2018 – så nu sitter vi där med en handfallen regering som inget förstår, inget gör – och förfallet fortsätter.

/MickeK

 

Källor:

SCB artikel om brottslighet och vandalisering
BRÅ / NTU 2018 (hemsida)
NTU 2018 (rapporten)
Regeringskansliet – beslut om anvisningar
Riksdagen – Lag 2016:38 (Anvisningslagen)

Att Sverigedemokraterna saknar svar på ”integrationsutmaningarna” eller ”utanförskapet” är en av de gamla myterna som fortfarande upprepas

Det så kallade utanförskapets orsak är att asyl- och anhöriginvandringen till Sverige har varit för stor. Den första och viktigaste åtgärden för att vända utvecklingen är ett asylstopp.

Henrik Vinge (SD), vice gruppledare i riksdagen, svarar Thomas Gür på Facebook. Han sätter, tycker jag, huvudet på spiken direkt i inlägget:

De som bosatt sig i Sverige och som inte vill bli en del av det svenska samhället behöver ges bättre möjligheter att återvända till sina hemländer. Dessa initiala åtgärder skulle på relativt kort tid bromsa ökningen av utanförskap och möjliggöra en normalisering. Redan här är Sverigedemokraternas politik mot utanförskap den mest effektiva som presenterats. Övriga partiers åtgärder har som bekant bara lett till större problem.

Och det är ju sant. Alla så kallade integrationsåtgärder, alla miljarder skattekronor som genom decennier plöjts ner i meningslösa ”integrationsbefrämjande åtgärder” har inte lett någonstans. Det är inte svårt, vem som helst borde kunna förstå, att om man tar emot folk från vilt främmande kulturer – och i den omfattning Sverige har gjort, så fungerar inte integrationen.

Och förresten, integration, i så fall ska den vara åt ett håll. Snarare assimilering alltså. Sverige och svenskarna ha öppnat sitt land, de som kommer hit ska så klart respektera våra seder, lagar och regler. Annars finns andra länder att leva i.

Henrik Vinge fortsätter:

Gürs tes om att Sverigedemokraterna inte kan presentera ett ”testbart svar” faller således redan efter en blick på vår välkända invandringspolitik.

Sverigedemokraterna föredrar att tala om ”sammanhållning” snarare än ”integration”. Kanske har det här lett till förvirring och att Gür helt enkelt missat att detta politikområde utgör kapitel två i just det valmanifest han själv hänvisar till. Efter att ha läst valmanifestet på nytt är det möjligt att tonen kommer att förändras hos Gür. Sverigedemokraternas politik för sammanhållning är nämligen den mest verkningsfulla på marknaden.

Utrymmesskäl omöjliggör en genomgång här men man kan nämna ordning och reda i skolan, riktiga lärlingsanställningar och minskade trösklar på arbetsmarknaden samt insikten om kultur och värderingar som avgörande för sammanhållningen. Efter de senaste årens förskjutning är vi numer inte ensamma om alla inriktningar, men fortfarande det enda parti som driver detta verkningsfullt och på riktigt.”

Sammanhållning är nyckelordet. Ett folk – och ett samhälle – med liknande värderingar håller ihop. Man drar åt samma håll, hjälps åt och ställer upp för varandra. Det sammanhållade klistret stavas kultur och värderingar. Många av de som kommit till Sverige har inte våra värderingar, så enkelt är det. De ställer inte upp på våra värderingar, på vår syn. Till exempel ett jämställt samhälle, där kvinnor och män behandlas lika.

Sverige har gått från trygghet till otrygghet i många avseenden
SVERIGE

En studie visade nyligen att de flesta migranter känner sig trygga i Sverige, men många av migranterna anser till exempel att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige. Ta in det igen, de tycker att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige! Det förstår var och en, att män (och kvinnor!) med såna värderingar passar inte in i Sverige, så enkelt är det. Kan de inte anpassa sig till så grundläggande saker så har de inte i vårt land att göra, det finns andra länder att bo i om de vill leva så.

Hela inlägget från Henrik Vinge kan ni läsa här.

Den Sverigedemokratiska framgången är i sig ett av de mest lyckade politiska projekten i Sveriges moderna historia. Partiets framväxt tål att jämföras med Socialdemokraternas utveckling runt det förra sekelskiftet. Det förvånar mig att någon inbillar sig sådant skulle gå att uppnå med bara hugskott och ingivelser.

/MickeK