Anonymitet

Upphovsrättsmannen till denna blogg vill i skydd av Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 3 kapitel om rätt till anonymitet, Personuppgiftslagen (PUL), EU:s Dataskyddsdirektiv (direktiv 95/46/EC), EU:s kommande Dataskyddsförordning (EU 2016/679) och EU-US Privacy Shield (tidigare Safe Harbour) vara och förbli anonym. Med andra ord samtycker jag inte till att mina personuppgifter röjs, sparas, sprids, processas, publiceras eller på annat sätt behandlas. Dataintrång eller otillbörliga metoder för att erhålla uppgifter om min person kommer att polisanmälas i enlighet med brottsbalken 4 kap. 9 c §.

Åsiktsregistrering i form av anteckning om medborgare i allmänt register får enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 ej ske utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning. Varje försök till olaglig åsiktsregistrering kommer således att polisanmälas.

Dessutom är jag en privatperson som värnar om sin integritet, så spridning av uppgifter om mig kan inte betraktas som intresse för allmänheten. Varje försök att röja eller publicera min identitet kan alltså komma att mötas med rättsliga åtgärder.